уроци по математика пловдив
 • уроци по математика Пловдив
  школа по математика и компютърни науки Питагор
  Курсове по математика
  тел. 0893480445, e-mail: shkola_pitagor@abv.bg

Гимназисти

Целогодишни курсове – от месец септември до месец май. Децата посещават школата 4 часа седмично /един учебен час е с продължителност 45 мин./ След приключването на курса през месец май школа „Питагор” провежда на своите ученици пробни тестове преди националните вънщни отценявания по математика и български език и литература.

Интензивни курсове – от месец февруари до месец май. Децата посещават школата два пъти по 4 часа седмично /един учебен час е с продължителност 45 мин./ След приключването на курса през месец май школа „Питагор” провежда на своите ученици пробни тестове преди националните вънщни отценявания по математика и български език и литература.

Целогодишните курсовете по математика и български език и литература са съботно – неделни, а интензивните са с посещение и в делничен ден. Заниманията се провеждат в малки групи – до 10 деца. Отстъпки за членовете на едно семейство, посещаващи курсове в "Школа по математика и компютърни науки Питагор”.
Цената на учебен час е 5 лв., като таксата се заплаща до 10-то число на текущият месец и се определя от броя посещения за месеца.
Курсовете се провеждат в сградата на централният ни офис, или в залата ни в кв. Тракия.

 

 1. Естествени числа. Действия с естествени числа. Делимост на числата. Признаци за делимост на 2,3,4,5,6,9.  Прости и съставни числа. Общи делители и общо кратно.

 2. Обикновена дроб. Свойство на обикновените дроби. Привеждане на обикновени дроби към общ знаменател. Събиране, изваждане, умножение и деление на обикновени дроби. Смесени числа - събиране, изваждане, умножение и деление. Връзка между обикновени и десетични дроби.

 3. Част от число. Намиране на число по дадена част от него. Процент. Намиране на процент от число. Намиране на число по даден процент от него. Текстови задачи за действия с числа, задачи за намиране на част от число и обратно и задачи от проценти. Представяне на данни с диаграми.

 4. Геометрични фигури – триъгълник и четириъгълник (успоредник, ромб и трапец). Куб. Правоъгълен паралелепипед.

 5. Степенуване с естествен степенен показател. Умножение и деление на степени с равни основи. Степенуване на произведение, частно и степен. Пресмятане на изрази, съдържащи действие степенуване.

 6. Положителни и отрицателни числа. Множество на рационалните числа. Изобразяване на рационалните числа върху числовата ос. Противоположни числа. Абсолютна стойност (модул) на рационално число. Сравняване, събиране, изваждане, умножение, деление и степенуване на рационални числа. Степен с нулев и цял показател на рационални числа.

 7. Декартова координатна система. Таблично или графично представяне на данни. Разчитане на данни. Средно аритметично на числата.

 8. Окръжност. Дължина на окръжност. Кръг. Лице на кръг. Многоъгълник. Правилен многоъгълник. Лице на многоъгълник.

 9. Призма. Правилна призма. Лице на повърхнина на права призма. Обем на права призма. Пирамида. Правилна пирамида. Лице на повърхнина на правилна пирамида. Обем на правилна пирамида. Прав кръгов цилиндър. Лице на повърхнина на цилиндър. Обем на цилиндър. Прав кръгов конус. Лице на повърхнина на конус. Обем на конус. Сфера. Лице на повърхнина на сфера. Кълбо. Обем на кълбо.

 10. Пропорции. Коефициент на пропорционалност. Права и обратна пропорционалност. Свойства на пропорциите.

 11. Цял израз. Числена стойност на израз. Едночлен. Действия с едночлени. Многочлен. Нормален вид на многочлен. Събиране и изваждане на многочлени. Умножение на многочлен с едночлен. Умножение на многочлен с многочлен.

 12. Формули за съкратено умножение.

 13. Тъждествено преобразуване на изрази. Разлагане на многочлени на множители чрез изнасяне на общ множител. Разлагане чрез формулите за съкратено умножение. Разлагане чрез групиране. Разлагане чрез комбинирано използване на различни методи.

 1. Точка, права и отсечка. Лъч, полуравнина и ъгъл. Съседни ъгли, противоположни ъгли. Перпендикулярни прави.

 2. Ъгли, получени при пресичането на две прави с трета. Признак за успоредност на две прави. Аксиома за успоредните прави. Свойства на успоредните прави.

 3. Триъгълник. Сбор на ъглите в триъгълник. Външен ъгъл на триъгълник.

 4. Линейни уравнения с едно неизвестно. Еквивалентни уравнения . Уравненията (ax + b)(cx + d) = 0 и |ax + b| = c . Уравнения, свеждащи се към линейни уравнения. Линейни параметрични уравнения.

 5. Моделиране с линейни уравнения. Решаване на задачи от движение, работа, капитал, смеси и сплави.

 6. Еднакви триъгълници.

 7. Симетрала на отсечка.

 8. Правоъгълен триъгълник с ъгъл 30° . Медиана към хипотенузата в правоъгълен триъгълник. Признак за еднаквост на правоъгълни триъгълници.

 9. Ъглополовяща на ъгъл.

 10. Равнобедрен триъгълник. Височина, ъглополовяща и медиана в равнобедрен триъгълник

 11. Числови неравенства. Свойства. Еквивалентни неравенства. Линейно неравенство с едно неизвестно. Представяне на решенията на линейно неравенство с интервали и графика. Неравенства, свеждащи се до линейни. 

 12. Неравенства между страни и ъгли в триъгълник. Неравенство на триъгълника.

 13. Успоредник. Свойства на страните, ъглите и диагоналите на успоредник.

 14. Правоъгълник. Свойства на страните, ъглите и диагоналите на правоъгълник.

 15. Ромб. Свойства на страните, ъглите и диагоналите на ромб.

 16. Трапец. Равнобедрен трапец.Решаване и обсъждане на тестове.
Пробни тестове.

Scroll to Top