уроци по математика пловдив
 • уроци по математика Пловдив
  школа по математика и компютърни науки Питагор
  Курсове по математика
  тел. 0893480445, e-mail: shkola_pitagor@abv.bg

Гимназисти

Курсове:      
- Предварителен курс - преговор на материала от 5 и 6. клас      

- Основен курс - подготовка за изпитите след 7. клас
В група се обучават до 10 ученици.  Провеждат се в делнични дни, събота или неделя /в зависимост от свободното време ма учениците/ в класните ни стаи на ул. „Георги Петаков” 5 / до ОУ „Княз Александър I”/.

П р е д в а р и т е л е н   к у р с
Характеристика на курса
Предварителният курс е независим от основния курс. Чрез него се прави преговор на материала, изучен в 5 и 6. клас. Учениците, които имат пропуски в усвояването на този материал, получават възможност да ги попълнят.
Продължителност на курса – 5 дни по 8 учебни часа /по 45 минути/ на ден за двата предмета /по 4 учебни часа на ден за един предмет/
Записване и такса за обучение В офиса или на телефон 0893480445 в работните дни от 9 до 17 часа.
При записването се прави вноската за курса: 220 лева за курса по БЕЛ+математика 130 лева за курса само по единия предмет.
Време на провеждане – от 27 до 31 август, от 8.30 до 11.45 часа / предвидена е 15 мин. почивка/ и от 12.30 до 15.45 / предвидена е 15 мин. почивка/ общо 8 учебни часа.

О с н о в е н   к у р с
Основният курс е целогодишен и е ориентиран към изпитите за кандидатстване след 7. клас.
Продължителност на курса - 292 учебни часа /по 45 минути/ за двата предмета или по 146 учебни часа за един предмет, като в тези часове са предвидени по три пробни изпита по формата на НВО.
Годишното разпределение на занятията по дати се получава при записването.
Записване и такса за обучение
В офиса или на телефон 0893480445 в работните дни от 9 до 17 часа.
Таксата за обучение е:
3 вноски по 535 лева за курса по БЕЛ+математика;
3 вноски по 317 лева за курса само по единия предмет.
Първата вноска се прави при записването. Следващите са през ноември и февруари. При внасяне на цялата сума се ползва 5% отстъпка.
Входен тест и родителска среща на 16.VI. 2018 г. (събота) или на 01. IX. 2018 г. (неделя).
Учениците се явяват на входния тест, след като се запишат.
По време на входния тест се провежда родителска среща с родителите (настойниците) на учениците.
Първите 3 занятия са в периода от 10 до 14 септември 2018 г.
Разпределението по групи се прави в зависимост от резултата на входния тест. 

В процеса на обучение се наблюдава работата на учениците и е възможно преместване на някои от тях в друга група.
Материали
Учениците не заплащат материалите, свързани с учебния процес. Те получават безплатно сборници с тестове по БЕЛ и по математика, справочник за кандидатстване след 7. клас и учебници, специално разработени за курса.                        
Преподаватели
ШМКН „Питагор” е избрала своя екип от преподаватели сред най-добрите в своята област. Те са и автори на част от сборниците, по които се обучават учениците. При нас работи изследователско звено и имаме създаден богат опит и методика за преподаване и тестови изпитвания, което ни определя водещо място в подготовката на седмокласниците. Отличните резултати на нашите ученици на конкурсните изпити и класирането им в елитните гимназии доказват нашия професионализъм. Курсовете се провеждат в сградата на централният ни офис, или в залата ни в кв. Тракия.

 1. Естествени числа. Действия с естествени числа. Делимост на числата. Признаци за делимост на 2,3,4,5,6,9.  Прости и съставни числа. Общи делители и общо кратно.

 2. Обикновена дроб. Свойство на обикновените дроби. Привеждане на обикновени дроби към общ знаменател. Събиране, изваждане, умножение и деление на обикновени дроби. Смесени числа - събиране, изваждане, умножение и деление. Връзка между обикновени и десетични дроби.

 3. Част от число. Намиране на число по дадена част от него. Процент. Намиране на процент от число. Намиране на число по даден процент от него. Текстови задачи за действия с числа, задачи за намиране на част от число и обратно и задачи от проценти. Представяне на данни с диаграми.

 4. Геометрични фигури – триъгълник и четириъгълник (успоредник, ромб и трапец). Куб. Правоъгълен паралелепипед.

 5. Степенуване с естествен степенен показател. Умножение и деление на степени с равни основи. Степенуване на произведение, частно и степен. Пресмятане на изрази, съдържащи действие степенуване.

 6. Положителни и отрицателни числа. Множество на рационалните числа. Изобразяване на рационалните числа върху числовата ос. Противоположни числа. Абсолютна стойност (модул) на рационално число. Сравняване, събиране, изваждане, умножение, деление и степенуване на рационални числа. Степен с нулев и цял показател на рационални числа.

 7. Декартова координатна система. Таблично или графично представяне на данни. Разчитане на данни. Средно аритметично на числата.

 8. Окръжност. Дължина на окръжност. Кръг. Лице на кръг. Многоъгълник. Правилен многоъгълник. Лице на многоъгълник.

 9. Призма. Правилна призма. Лице на повърхнина на права призма. Обем на права призма. Пирамида. Правилна пирамида. Лице на повърхнина на правилна пирамида. Обем на правилна пирамида. Прав кръгов цилиндър. Лице на повърхнина на цилиндър. Обем на цилиндър. Прав кръгов конус. Лице на повърхнина на конус. Обем на конус. Сфера. Лице на повърхнина на сфера. Кълбо. Обем на кълбо.

 10. Пропорции. Коефициент на пропорционалност. Права и обратна пропорционалност. Свойства на пропорциите.

 11. Цял израз. Числена стойност на израз. Едночлен. Действия с едночлени. Многочлен. Нормален вид на многочлен. Събиране и изваждане на многочлени. Умножение на многочлен с едночлен. Умножение на многочлен с многочлен.

 12. Формули за съкратено умножение.

 13. Тъждествено преобразуване на изрази. Разлагане на многочлени на множители чрез изнасяне на общ множител. Разлагане чрез формулите за съкратено умножение. Разлагане чрез групиране. Разлагане чрез комбинирано използване на различни методи.

 1. Точка, права и отсечка. Лъч, полуравнина и ъгъл. Съседни ъгли, противоположни ъгли. Перпендикулярни прави.

 2. Ъгли, получени при пресичането на две прави с трета. Признак за успоредност на две прави. Аксиома за успоредните прави. Свойства на успоредните прави.

 3. Триъгълник. Сбор на ъглите в триъгълник. Външен ъгъл на триъгълник.

 4. Линейни уравнения с едно неизвестно. Еквивалентни уравнения . Уравненията (ax + b)(cx + d) = 0 и |ax + b| = c . Уравнения, свеждащи се към линейни уравнения. Линейни параметрични уравнения.

 5. Моделиране с линейни уравнения. Решаване на задачи от движение, работа, капитал, смеси и сплави.

 6. Еднакви триъгълници.

 7. Симетрала на отсечка.

 8. Правоъгълен триъгълник с ъгъл 30° . Медиана към хипотенузата в правоъгълен триъгълник. Признак за еднаквост на правоъгълни триъгълници.

 9. Ъглополовяща на ъгъл.

 10. Равнобедрен триъгълник. Височина, ъглополовяща и медиана в равнобедрен триъгълник

 11. Числови неравенства. Свойства. Еквивалентни неравенства. Линейно неравенство с едно неизвестно. Представяне на решенията на линейно неравенство с интервали и графика. Неравенства, свеждащи се до линейни. 

 12. Неравенства между страни и ъгли в триъгълник. Неравенство на триъгълника.

 13. Успоредник. Свойства на страните, ъглите и диагоналите на успоредник.

 14. Правоъгълник. Свойства на страните, ъглите и диагоналите на правоъгълник.

 15. Ромб. Свойства на страните, ъглите и диагоналите на ромб.

 16. Трапец. Равнобедрен трапец.Решаване и обсъждане на тестове.
Пробни тестове.

Scroll to Top